1. Toegang tot de banen

1.1. De banen mogen alleen worden be­speeld door leden van Tennisvereniging Westmaas die aan hun contributieverplich­tingen hebben vol­daan.

1.2. Introducties zijn onder door het bestuur te stellen voorwaarden toegestaan.

 

2. Baanbezetting

2.1. De banen 1, 2 en 3 zullen op woensdag van 13.00 tot 18.00 uur gereserveerd zijn voor juni­or- en jeugdleden, tenzij er lessen gegeven wor­den.

2.2. Op andere dagen, behalve op za­terdagen, zon- en feest­da­gen, zal baan 2 van 15.30 tot 18.00 uur gereserveerd zijn voor junior- en jeugdleden.

2.3. Op zaterdagen, zon- en feestdagen zijn al­leen de banen 2 en 3 voor junior- en jeugdleden toe­gankelijk via het normale afhangsysteem.

2.4. Juniorleden hebben na 18:00 uur geen speel­recht.

2.5. Jeugdleden van 13 t/m 14 jaar hebben na 20:00 uur geen speel­recht; jeugdleden van 15 t/m 17 jaar hebben na 21:00 uur geen speelrecht..

2.6. Indien er tennisles gegeven wordt, zal baan 3 daar­voor gereserveerd worden.

2.7. Indien alle banen waarop u gerechtigd bent te spelen be­zet zijn en er afgehangen is voor de eerstko­mende zowel als voor de daaropvolgende periode, dan kan (en dit is een recht) aanspraak worden gemaakt op meespelen op een baan waar slechts voor enkelspel is afgehangen.

2.9. Betreffende het vrijhouden van banen voor vrijtennissers tijdens competities:

·         Als er drie teams spelen:De competitiespelers hebben recht op alle banen.

·         Als er twee teams spelen:De derde baan wordt wisselbaan, die gebruikt mag worden door beide teams.  Komen er echter vrijtennissers, dan kunnen zij die derde baan opeisen, nadat de lopende set is uitgespeeld.  De competitiespelers kunnen de baan niet meer terugeisen.  De derde baan komt dus pas weer vrij voor de competitiespelers, als de vrijtennissers hun spel hebben beëindigd

·         Als er één team speelt:   De competitiespelers mogen maximaal twee banen gebruiken.  De derde baan blijft dus altijd vrij voor vrijtennissers. Indien er echter tegelijkertijd één districtscompetitie team thuis speelt en er een wedstrijd voor de interne competitie wordt gespeeld, mag de overgebleven derde baan niet worden gebruikt door het competitieteam, indien zich leden melden om vrij te tennissen.

 

3. Speeltijden

3.1. Speeltijden per spel:

     a. op werkdagen tot 15.00 uur :  45 minuten.

     b. na 15.00 uur en op zaterdagen, zon- en feest­dagen :

        30 minuten voor enkel- en 45 minuten voor dub­belspelen.

Het zogeheten "amerikanen" geldt als enkelspel.

3.2. De speeltijd wordt per baan gere­geld via een afhangsys­teem.

3.3. De label voor het afhangsysteem wordt u door de vereniging verstrekt na betaling van de con­tributie.

3.4. Er mag slechts voor 1 periode tegelijk afge­hangen wor­den.

Indien men opnieuw wil spelen, dient men persoon­lijk opnieuw af te hangen.

3.5. De label mag alleen opgehangen worden indien men zelf op het tennispark aanwezig is.

3.6. De label dient te hangen bij de baan waarop men speelt.

3.7. Bij verlies van de label kan een nieuwe label door het lid zelf aange­vraagd worden bij de K.N.L.T.B. dis­trict Rotterdam tegen betaling van het dan geldend tarief.

Formulier hiervoor is te verkrijgen bij de secre­taris van de vereniging.

3.8. Indien men niet juist op het af­hangbord afhangt, kan de label door het bestuur worden ingenomen.

 

4. Baanonderhoud

4.1. De onderhouds- en baancommissie regelt de tijden van de beregeningsinstallatie. Deze tijden worden bekend gemaakt op het afhang- en mededelingen­bord.

4.2. Na iedere partij dient de baan gesleept te worden. (Nooit slepen nadat de baan nat gespoten is !).

4.3. Mankementen aan de banen, zoals grote onef­fenheden, losse lijnen, kapot netwerk etc., die­nen direct hersteld te worden of te worden gemeld aan de onderhouds- en baancom­missie.

4.4. De onderhouds- en baancommissie beslist over het al dan niet bespeel­baar zijn van de banen.

4.5. Het is verboden op of over het hekwerk te klimmen.

4.6. Het slaan op netbanden, tegen netten etc. is niet toege­staan.

 

5. Kleding

5.1. Men is in principe verplicht het tennisspel op de banen te beoefenen in daarvoor bestemde kleding.

5.2. De banen mogen uitsluitend betre­den worden met tennis­schoenen.

 

6. Algemeen

6.1. Het bestuur behoudt zich het recht voor tijdelijk een bijzondere bestemming te geven aan een of meer banen. Zulke bijzondere bestemmingen zullen van tevoren bekend worden gemaakt.

6.2. Ouders die niet tennissende kin­deren meene­men moeten ervoor zorgen dat deze de overige spe(e)l(st)ers niet tot last zijn en dat zij zich niet op de banen begeven.

6.3. Een ieder is volledig aansprake­lijk voor de door haar/hem of hun kinderen aangerichte schade in clubgebouw en/of aan goederen en/of eigendom­men van de vereniging.

6.4. Honden worden slechts aangelijnd op het park toegela­ten.

6.5. (Brom)fietsen dienen ordelijk gestald te worden in de daarvoor be­stemde ruimte buiten het park.

(Brom)fietsen die de doorgang belemme­ren zullen op risico van de eigenaar worden verwijderd.

 

7. Slotbepalingen

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voor­ziet beslist het bestuur.

 

Park- en Baanreglement is d.d. 13 maart 2008 goedgekeurd door het bestuur.

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com