RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN.

Artikel 1

De leden dienen zich te houden aan de geldende reglementen, waarbij onder ‘leden’ wordt verstaan:

·         Juniorleden (wanneer de 12-jarige leeftijd nog niet is bereikt op de eerste januari van het betreffende jaar).

·         Jeugdleden van 13 t/m 14 jaar; zij hebben speelrecht tot 20:00 uur.

·         Jeugdleden van 15 t/m 17 jaar; zij hebben speelrecht tot 21:00 uur en mogen ook meedoen aan het racketwissel-tennis op maandagavond en de interne competities voor senioren.

·         Seniorleden (aan het begin van het seizoen, waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt).

 

Artikel 2

De leden dienen naam- en adreswijzi­gingen zo spoedig moge­lijk te melden aan het secretariaat.

De leden zijn verplicht de volgens rooster aange­wezen bar- en schoon­maakdiensten te vervullen op verbeurte van een boete ten bedrage van EUR 40,-- per niet vervulde dienst, zulks ter be- oordeling van de Exploitatie Commissie en/of het bestuur.

Bar- en schoonmaakdiensten kunnen on­derling wor­den ge­ruild, doch het eerstaangewezen lid blijft voor daad­werke­lijke ver­vulling verantwoordelijk.

 

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, evenemen­ten en wedstrijden aanwezig te zijn, met uit­zondering van bestuurs- en commissievergade­ringen.

 

VERGADERINGEN.

Artikel 4

De bestuursvergaderingen worden gehou­den zo dik­wijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wen­sen. De voorzitter leidt deze vergade­ringen en is bevoegd de spreektijden van de leden te beperken en de ver­gadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 5

De datum van een bestuursvergadering wordt op zijn laatst vast-gesteld tijdens de daaraan voorafgaande bestuursvergadering.

 

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ver­gadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdien­ste.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de ge­stelde kandi­daten een eventuele benoe­ming zullen aanvaarden. Kandidaat­stel­ling door de leden geschiedt door ui­terlijk 7 dagen voor de Algemene Vergadering een schriftelijke bereid­ver­kla­ring van de gestelde kandidaten in te leve­ren bij het secretari­aat.

 

Artikel 7

Behalve de uit de statuten of de voor­gaande arti­kelen van dit reglement voortvloeiende punten, dient de agenda van de Algemene Vergadering ieder voorstel te bevatten, dat ten­minste 7 dagen voor verzending der convocaties door ten­minste vijf leden schriftelijk is ingediend bij het secreta­ri­aat, alsmede al hetgeen de tot het bijeenroepen der vergade­ring bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 8

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld. Bij ieder punt wordt tevens elk door een lid staande de vergade­ring gedaan voorstel behan­deld, zolang het betrek­king heeft op het aan de orde zijnde agendapunt. In geval van een Algemene Ledenver­gadering dient zo'n voorstel echter on­dersteund te wor­den door tenminste vier andere leden.

 

Artikel 9

De Algemene Vergadering kan één of meer commis­sies benoe­men voor het ver­vullen van algemene of bijzondere dui­delijk omschreven opdrachten.

De commissies blijven te allen tijde verantwoor­ding schuldig tegenover de instantie die ze heeft benoemd. Bij of na benoe­ming kunnen tevens de bevoegdheden en verplich­tingen van iedere commis­sie worden geregeld en/of gewijzigd. De com­missies, met uitzondering van de commis­sie als be­doeld in Art.11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet vervangen worden door anderen.

 

Artikel 10

De commissie als bedoeld in Art. 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor 1 jaar aan­gevuld met een plaatsvervangend lid dat bij ont­sten­tenis van één der commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend ver­enigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Ver­ga­dering worden benoemd tot lid van de commissie ter vervanging van het lid, dat het langst in de commissie zitting heeft.

 

Artikel 11

De werkzaamheden van de T.C. en J.C. bestaan uit:

a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speel­sterkte

b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen in samenspraak met Onderhouds- en Baancom­missie

c. het uitoefenen van de aanwijzingen verstrekt door de K.N.L.T.B. over de speelsterkte der leden

d. het regelen en verzorgen van compe­tities, toernooien en wedstrijden

e. genoemde activiteiten in voorgaand punt gebeu­ren op basis van het jaarlijks door het bestuur goed te keuren activiteitenplanning

 

BESLUITVORMING.

 

Artikel 12

Een aan de orde gesteld voorstel is aangenomen als geen der stemgerechtig­de leden daarover een stemming wenst.

In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overge­gaan.

Ook wordt tot stemming overgegaan als meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn.

 

Artikel 13

Stemming over personen geschiedt d.m.v. gesloten briefjes. Een stem is ongeldig als op het stem­brief­je iets anders is aange­geven dan het­geen nodig is voor het uitbrengen van de stem. Ongel­dige en blanco stemmen dienen bij de telling buiten beschouwing gelaten te worden.

Als een ingediend voorstel niet de vereiste meer­derheid heeft verworven is het niet aangenomen.

 

Artikel 14

Door de Algemene Vergadering kunnen slechts per­sonen gekozen worden, die kandidaat gesteld zijn op de wijze zoals in de statuten en het huishou­delijk reglement is geregeld.

Dit geldt niet voor de benoeming van ereleden.

In geval van een verkiezing wordt over iedere benoeming afzonderlijk gestemd. Besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in de sta­tuten of het huishoude­lijk regle­ment anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

 

BESTUUR.

 

Artikel 15

Een op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemd persoon is verplicht haar/zijn benoeming te aanvaarden. Zij/hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Zij/hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, het daarin voeren van het woord en het uitbrengen van haar/zijn stem.

Ieder bestuurslid heeft een stem. Er mag niet bij volmacht worden gestemd.

Ieder jaar treden minimaal twee bestuursleden, volgens een op te maken rooster, af. De volgorde daarbij wordt zoveel mogelijk bepaald door het moment van toetreding.

Ook treden jaarlijks de in Art. 9 lid 10 van sta­tuten genoem­de adviseurs af.

 

De aftredende functionarissen zijn terstond her­kiesbaar. De verkiezing van vervangende bestuurs­leden dient in de eerste Algemene Vergadering, waarin daartoe de mogelijk­heid bestaat, te geschie­den.

Een bestuurslid dat een tussentijds ontstane vacature invult, dient af te treden zodra het lid, dat zij/hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 16

Schade aan de vereniging of haar be­zittingen (mede) toege­bracht door een lid, kan door het bestuur op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 17

Het bedrag als bedoeld in Art. 10 lid 3 sub c. der statuten wordt gesteld op EUR 15.000,--

 

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR.

 

Artikel 18

Het bestuur is verplicht op overzich­telijke wijze een volle­di­ge administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in Art. 4 der statuten bedoelde personen

b. presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderin­gen en bestuursvergaderingen,

c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Voorwerpen van ge­ringe waarde behoeven daarin niet te worden opgeno­men.

 

Van de onder a. genoemde administratie dient aan ieder lid, dat dit verzoekt, binnen een week inzage te worden verstrekt.

 

AANMELDINGSFORMULIER.

 

Artikel 19

Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in Art. 5 lid 1 van de statuten dient o.a. vermeld te wor­den: naam, voornaam, post­co­de, adres, woonplaats, geboorte­datum en -jaar.

 

ROOKVERBOD

 

Artikel 20

Het is niet toegestaan te roken in het clubhuis.  Dit geldt voor alle activiteiten en gedurende het gehele jaar.

 

SLOTBEPALINGEN.

 

Artikel 21

Alle leden kunnen desgewenst van het secretariaat een exem­plaar van de sta­tuten en van dit regle­ment tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding ontvangen.

  

Huishoudelijk Reglement is d.d. 13 maart 2008 goedgekeurd door het bestuur.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com